ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

   

  ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ ๑  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศยกเลิกโครงการ 1-2565.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ 311-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหนองปลาไหล 310-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ - 301-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 15 รายการ 296-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการประกาศราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 15 รายการ 295-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0012ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ ขอ 5315 229-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 228-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 222-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเลือกตั้ง ปี2564(1).pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ204_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ203_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 202_2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 201_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ 200-2564.pdf

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุ่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอย หนองเหียง 2/1ก-ซอยหนองเหียง 2/1 หมู่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 199-2564.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 198-2564.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งสำหรับการประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ขว 392 ชลบุรี 196_2564.pdf

   

    

  ประกาศการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งสำหรับประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี 2564 จำนวน 3 ป้ายป้ายผลรวมคะแนน.pdf

  ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมา เช่าเต็นท์ และไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และไฟฟ้าแสงสว่าง 195-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก ท้องถิ่นและผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 194-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถไถ 16 รายการ193_2564.pdf

    

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ 192-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 191-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.88-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 (แยกหนองเกตุน้อย – แยกสันติคาม) หมู่ที่ 4,5,6 (ตอนที่ 1) บ้านแกรก ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,485.50 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 189-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน 187_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 15 อัน ตราประทับบัตรเลือกตั้ง 188-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ จัดซื้อวัสดุอื่นๆ 186-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ เช่าเต็นท์ และไฟฟ้าแสงสว่าง 185-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 15 อันตราประทับบัตรเลือกตั้ง 184-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 125i สีน้ำเงิน-ดำ หมายเลขทะเบียน 2กก-5547 ชลบุรี จำนวน 6 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 2กก-5547 จำนวน 6 รายการ 183-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี จำนวน 18 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี 18 รายการ 182-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแรด ๗/๓(บ้างนางนัฐวรา คงเมือง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศตรวจรับงาน 181-2654.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร_1)  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 180-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้งนายก.pdf

  การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 179-2564.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 49 รายการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง 178-2564.pdf

  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ Printronix P 800 หมึกพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อหมึกพิมพ์ Printronix P 800 จำนวน 1 กล่อง หมึกพิมพ์.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ จัดซื้อแบบพิมพ์.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง 1 รายการ 177_2564.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 176-2564.pdf

  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิ่มเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ 175-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ฺบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ ขธ 2441 ชบ 174-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อถังขยะ 2 รายการ 173-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคา 172-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี จำนวน 16 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขค-7889 171-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 169-2564.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๘๘-๐๐๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ (แยกหนองเกตุน้อย – แยกสันติคาม) หมู่ที่ ๔,,๖ (ตอนที่ ๑) บ้านแกรก ตำบลหนองปลาไหล จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๔๘๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 5-2564 170-2564(1).pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงดำ) 168-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว 167-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำฉากปิดกั้นห้องประชุมในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 166-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 165-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี 164_2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ ๓ (ซอยกรีนอินน์) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 163-2564.pdf 


  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำฉากปิดกั้นห้องประชุมในกองคลังจำนวน 5 รายการประกาศราคากลาง 162-2564.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง 161-2564.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2564 จำนวน 19 ป้ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลือกตั้ง 160-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างเหมาค่าเช่า(Internert) พร้อมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Internet.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564_ 159-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี 158_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ กต 4552 ชลบุรี จำนวน 8 รายการ157_2564.pdf

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน 155-2564.pdf 

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายโรงซักรีด-ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศตรวจรับงาน 154-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรัลงาน 153-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปี 2564 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 152-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 151_2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 150_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ จัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 149-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการประกาศผุ้ชนะแบบพิพม์ 6 รายการ.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับ 148-2564.pdf 


  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.88-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 (แยกหนองเกตุน้อย-แยกสันติคาม) หมู่ที่ 4,5,6 (ตอนที่ 1) บ้านแกรก ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,485.50 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง ประกวดราคากลาง147_2564.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดทำตรายางจำนวน 8 รายการ จัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 146-2564(1).pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 145-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ วัสดุสำนักงาน 37 รายการ 144-2564.pdf

  ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 จำนวน 17 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ผม 7093 ชลบุรี จำนวน 17 รายการ 143/2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อมห้วยยายสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับ 142-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ141_2564.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ140_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว139_2564.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ ๓(ซอยกรีนอินน์) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 4-2564 138-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตบดินประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องตบดิน 136_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 135_2564.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ 134_2564.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ 133-2564.pdf

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63)132-2564.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)131-2564.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 130-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 129-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย ๑(บริเวณหน้าวัดหนองเกตุน้อย) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 128-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่องซ่อมแซมชุดลุกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 127-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 32 รายการ 126-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแรด 7/3 (บ้านนางนัฐวรา คงเมือง) หมู่ที่ 5  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 125-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 124-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 123-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลางท้องถิ่น 1125-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจุดประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคโควิด-19 จำนวน 8 ป้าย ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไวรัสโควิด-19 8 ป้าย 122-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 125i สีน้ำเงิน-ดำ หมายเลขทะเบียน 2กก-5548 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 รายการ 121-2564.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ 3 (ซอยกรีนอินน์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกวดราคากลาง 120-2564.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-00013 จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชชลบุรี หมาลเลขครุภัณฑ์ 001-60-00013  จำนวน 7 รายการ 119/2564 pdf

   

   

   

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับประดับความสูง ขนาดใบบัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว พัดลมตั้งพื้น 118-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)   ประกาศตรวจรับ 117-64.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปี 2564ประกาศราคากลาง 116-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ วัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 115-2564.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย 1 (บริเวณหน้าวัดหนองเกตุน้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลาง 114-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 113-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 112-2564.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ111_2564.pdf 

   

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจงาน 110-2564.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน 109-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง(๋JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ เจซีบี 108_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 107-2564.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 106-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๗/๑ เชื่อม ๗/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 105-2564.pdf

  ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลาง 104-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิ่มเจริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 103-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 102-2564.pdf

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศแผน 101-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำหวาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำดื่มวันเด็ก'64 100-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เรื่อง การห้ามทิ้งขยะ จำนวน 20 ป้าย ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายห้ามทิ้งขยะ 20 ป้าย 99-2564.pdf

   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแรด 7/3 (บ้านนางนัฐวรา คงเมือง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง 98-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 97-2564.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 96-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 11 ป้าย ป้ายไวนิล 11 ป้าย 95-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการวัสดุการเกษตร 6 รายการ 94-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถ กต 4552 ชลบุรี จำนวน 19 รายการ93_2564.pdf

   

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 92_2564.pdf

   

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ91_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ วัสดุการเกษตร 88-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 87-2564(1).pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564ป้ายไวนิล สวัสดีปีใปม่ 2564 86-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์, ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะซื้อของขวัญของรางวัลวันเด็ก'64 83-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำอาหารวันเด็ก'64 82-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการวันเด็ก'64 85-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย ปชส_ วันเด็ก'64 84-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยา และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 24 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 24 รายการ 81-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 16 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า จำนวน 16 รายการ80_2564.pdf

   ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอะแฟลมเพื่อซ่อมแซมปั๊มจ่ายสารคลอรีน จำนวน 1 รายการประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อไดอะแฟลมเพื่อซ่อมแซมปัีมจ่ายสารคลอรีน 78_2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม ขนม ลูกอมจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม ขนม ลูกอมจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันฯ.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการป้องกันฯ 76/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้อนกันฯ 75/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 74_2564.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง(JCB)หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเจซีบี จำนวน 2 รายการ73_2564.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขสมบูรณ์ ๗/๑ เชื่อม ๗/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3-2564 ประกาศประกวดราคา 3-2564 72-2564.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิ่มเจริญ หมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2-2564 ประกาศประกวดราคาเลขที่ 2-2564 71-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 ป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 70-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย6รายการ 69-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (เพื่อใช้ในอาคารหลังใหม่) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 68-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ 67-2564.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 1-2564 66-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 80 ถุงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอย 800 ถุง 65_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012--44-0001 จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี64_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-57-0002 จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี 63_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 จำนวน 8 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 8 รายการ62_2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าม่านรางจีบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 ชุดจัดซื้อผ้าม่านรางจีบ 61-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 9078 ซ่อมแซมรถ กร9078 60-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงานโครงการประสิทธิภาพ .pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV64 - 59-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประกาศ สขร_ 58-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 57_2564.pdf

   

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 56_2564.pdf

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน 55-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องประกาศผู้ชนะซ่อมเครืองปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 53-2564.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในชุมชน (ระยะที่ 3) จำนวน 6 รายการ ปรับปรุงระบบกระจายเสียงในชุมชน 52-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 51-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับความสูง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัวจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 50-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ทะเบียน กว-6680 ชลบุรี ประกาศผูชนะการเสนอราคา 48-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล แผนดำเนินงานงบประมาณ 2564 ป้ายไวนิล แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2564 49-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 47-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนเแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-49-0001ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอรี รถเจซีบี 46_2564.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน ๑๗ (บ้านนายไถ)  ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศตรวจรับงาน 45-2564.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 44-2564.pdf

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน 43-2564.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อผ้าม่านรางจีบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุดจัดซื้อผ้าม่านรางจีบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 42-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปี 2564 จำนวน 1500 ชุด เอกสารประชาสัมพันธ์ ปฏิทินแขวน 2564 41-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการจ้างเหมาซักรีดผ้า 40-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศตรวจรับงาน 39-2564.pdf  

  ประกาศผู้ชระการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 60 เล่ม จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ ปี 2564 38-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 37-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาซีกรีดผ้า จ้างเหมาซักรีดผ้า 36-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 35_2564.pdf

   

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ34_2564.pdf

   

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 33-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการดูดลอกล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับ 32-2564.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อปั้มน้ำอัตดนมัติพร้อมอุปกรณ์ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ ๔๐๐ วัตต์ 31-2564(1).pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 60 เล่ม จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ ปี 2564 30-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้าทางเข้าสนามยิงปืน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน 29-2564.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานการจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศตรวจรับงาน 28-2564.pdf

   

  ประกาศ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 9 (สายบ้านนายทิวา) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 27-2564.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 18-2564.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเดือน กันยายน 17-2564.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) ประกาศผลผู้ชนะการนจัดซื้อจัดจ้าง 16-2564.pdf 


  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 15-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง 25-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง 25-2564.pdf 

  ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12ที่นั่ง 23-2564 ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12ที่นั่ง 23-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 22-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2564จ้างที่ปรึกษา 21-2564.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเคลือบบัตร 20-2564.pdf 

  ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 30 (CF230a) 19-2564 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดหนองเกตุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15-2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเคลือบบัตร 14-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ประเพณีลอยกระทง ป้ายไวนิล 13-2564.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 12-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (๋JCB) จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราซ่อมแซมรถเจซีบี 4 รายการ11_2564.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ต่ออายุเว็บไซต์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ต่อายุเว็บไซต์ 9-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์เชื่อมห้วยยายสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7-2564.pdf

   

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศตรวจรับ 6-2564.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส ขนาดความจุ 18.9 ลิตร/ถังประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 1-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน ๘ จุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 4-2564.pdf 

   


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 3-2564.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศเทศบาลยตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิง 2-2564.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถแต่ละคัน ประกาศเทศบาตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 1-2564.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดูดลอกล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 435-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทั้ง 2 ศูนย์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 433-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมอุปกรณ์ อาคาร 1,อาคาร 2 โรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 432-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เรือ จำนวน 1 ลำ431_2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๓๖ – หน้าสวนช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับ 430-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับ 429-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแรด ๒ - หน้าหมู่บ้านงามเจริญ ๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 428-2563.pdf 

   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อมห้วยยายสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา เลขที่ 39-2563 427-2563.pdf 

   ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 426-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6  รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 425-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสงและมู่ลี่หน้าต่างสำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 424-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฟิล์มกรองแสงดำ 80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 423-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011 จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 422-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 421-2563.pdf

  ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน ๘ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกกวดราคาซื้อเลขที่ 2-2563 420-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 38-2563 419-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-57-0002 จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 416_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นที่ต้องใช้ในโครงการ จำนวน 12 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด และน้ำดื่ม ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นที่ต้องใช้ 12 รายการ 415-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0003ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0003 414-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายฮาเลฮูย่า (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ 413-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้ ประกาศผู้ชนะ 412-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายนางจรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 411-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตปี 2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 9 (สายบ้านนายทิวา) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา 410-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายโรงซักรีด - ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 409-2563.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 408-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดูดลอกล้างท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศประกวดราคา เลขที่ 37-2563 407-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50ใบ  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าบรรจุเอกสาร 405-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ406_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถเจซีบี จำนวน 3 รายการ404_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 403_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 125i หมายเลขทะเบียน 2กก-5547 ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน 2กก-5548 ชลบุรี จำนวน 3 รายการ ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 3 รายการ 402-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านนางบุญศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 401-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ นางวิชา แสวงหาทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงาน400-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จำนวน ๕๐ ใบ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร 399-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุต่างๆ สำหรับ โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุต่างๆ 398-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 12 ผืน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีด 397-2563.pdf

  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 396-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 395-2563_.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 9 รายการ 2-63(สปสช_).pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 394-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ393_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคณะลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ392_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ391_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 390-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หนองเกตุใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุม) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 399-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 389-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 10 กล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 388-2563.pdf

  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ 387-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 386-2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายฮาเลฮูย่า (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา เลขที่ 36-2563 385-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุต่างๆ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในชุมชน (ระยะที่ 3)  จำนวน 6 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุุต่างๆ 384-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อแขวนคอประจำตัวพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  จำนวน 8 ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแขวนคอพนักงานเทศบาล 338-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร-๙๐๗๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถ กร 9078 382-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำงบประมาณ 2563 ประจำดือน2346-2563

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ 9 เชื่อมซอยหนองเกตุใหญ่ 10 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 379-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลาต้นพลับแยกบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 378-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงฝายห้วยนาบน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 377-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงฝายห้วยตามแจ่ม หมุ่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน ตามแจ่ม.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย 2/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 35-2563 376-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายโรงซักรีด-ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 34-2563 375-2563.pdf 

  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 9 (สายบ้านนายทิวา) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง (สายบ้านนายทิวา) 374-2563.pdf

  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อมห้วยยายสร้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง (ยายสร้อย) หมู่ที่ 2 373-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 372-2563(1).pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 371-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15x11 นิ้ว 1 ชั้น จำนวน 10 กล่อง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 370-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 369-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ 368-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 367-2563.pdf 

  ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา 366-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1,500 เล่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 365-2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 364-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 2563.pdf 

   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน.pdf 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 363-2563.pdf 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 362-2563.pdf

  ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 361-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 360-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินกระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินกระแสไฟฟ้า ศพด_เทศฯ 359-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย 258-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 257-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สายตรวจ หมายเลขทะเบียน งฉท ๔๙๓ ชลบุรีประกาศผู้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สายตรวจ หมายเลขทะเบียน งฉท ๔๙๓ ชลบุรี 356-3563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ประกาศผู้ชนะราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 355-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 354-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง 353-2563.pdf

  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 352-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 351-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว  จำนวน 4 พาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง จำนวน 4 พาน 350-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊ป  ๔  ประตู  หมายเลขทะเบียน  ขอ  ๕๓๑๕  ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ขอ 5315 ชลบุรี 349-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1500 เล่มประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 348-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งานประกาศราคากลาง เดินกระแสไฟฟ้า ศพด_เทศฯ 347-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 342_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16 รายการ 344-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 345-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเลียบทางรถไฟ – บ้าน อ.พรทิพย์ หมู่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 344-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนางผล (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 341-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการเพื่อใช้ในอาคารหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 340-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0005 จำนวน 12 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 12 รายการ329_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการlประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 328/2563.pdf

  ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแว่นตา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างตัดแว่นตา 2 รายการ 327-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ๊อด (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 327-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ 326-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปั้นคันกั้นน้ำ จำนวน 3 วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปั้นคันกั้นน้ำ 254_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจัดซื้อเครื่องดื่มไว้สำหรับบริการประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 253-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์6เครื่อง ศพด_เทศฯ 252-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู(ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 251-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลตาราง 9 ช่อง สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติความเร็วของเท้า จำนวน 150 ชิ้น ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างทำไวนิลตาราง 9 ช่อง 150 ชิ้น 250-2563(1).pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเจซีบี249_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 248_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ขว 392 ชลบุรี 247_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์246_2563 .pdf

  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล 16 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 245-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกและดินลูกรัง จำนวน ๒ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกและดินลูกรัง 2 รายการ244_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 3 รายการ 243-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถังขยะทรงหลักกิโลเมตร จำนวน 5 ชุด ประกาศผู้ชนะจ้างทำถังขยะทรงหลักกิโลเมตร 5 ชุด 242-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ประกาศผู้ชนะจ้างทำชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้ง 2 ชุด 241-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๘ ป้ายประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ 238-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงการอัตรากำลังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน ๒ ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงสร้างอัตตรากำลัง 237-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยา จำนวน ๑๑ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 236-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการปลูกป่าฯ 235-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม 234-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ 233-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างทางเข้าสนามยิงปืน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา230-2563.pdf 

  ระกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน ๑๗ (บ้านนายไถ) ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (e-bidding) ราคากลาง 241-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปี 2563 (การจัดซื้อเครื่องดื่มเพื่อรับรองประชาชน) ราคากลาง 240-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปั้นคันกั้นน้ำ จำนวน 3 วัน ประกาศกำหนดราคาจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปั้นคันกั้นน้ำ 239_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 143 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 232-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อหินคลุกและดินลูกรัง จำนวน ๒ รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อหินคลุกและดินลูกรัง231_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างทางเข้าสนามยิงปืน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการดสนอราคา 230-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน ๑๗ (บ้านนายไถ) ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 299-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 2 ชุดประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำบอร์ดโครงสร้างอัตรากำลัง 298-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ตรวจรับงานดำเนินการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการประกาศตรวจรับงานเคมีภัณฑ์ 297-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลางนางทัศนีย์ หมู่ที่ 5 295-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างทำถังขยะทรงหลักกิโลเมตร จำนวน 5 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างทำถังขยะทรงหลักกิโลเมตร 5 ชุด 293-2563.pdf 

  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลหนองปลาไหลประกาศผู้ชนะ 292-2563.pdf  

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3รายงานไตรมาส 3 291-2563.pdf  

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการปลูกป่าฯ 290-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างเหมาจัดทำเวที พร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ 289-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่) ) จำนวน 31  รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 288-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 286_2563.pdf

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำปีงบประมาณ2563 ประจำเดือน มิ.ย. 2563ประกาศขึ้นเว็บ สขร_ เดือน มิ_ย_ 287-2563.pdf  

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี ม.2 ตำบลหนองปลาไหล เภอบางละมุง จังหัดชลบุรี (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 286-2563.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ285_2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง 284-.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี 283-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 283-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 282-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล281_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ การจ้างทำชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างทำชุดพ่วงข้าง พร้อมติดตั้ง 2 ชุด 280-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ279_2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์สำหรับงานประปา) จำนวน 69 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) 278_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี จำนวน 15 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ277_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 276-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนฝาบ่อพัก สายบ้านนางดวงกมล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 275-2563.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดอะสตาร์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 274-2563.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศราคากลาง 273-2563.pdf

  ระกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 272-2563.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างทางเข้าสนามยิงปืน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา เลขที่ 30-2563 271-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน ๑๗ (บ้านนายไถ) ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา เลขที่ 29-2563 270-2563.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ทะเบียน ขธ 2441 ชบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 จำนวน 4 เส้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขธ 2441 ชบ จำนวน 4 เส้น 270-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการประกาศราคากลางซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ 269-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์268_2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 267-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุต่างๆ สำหรับโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในชุมชน (ระยะที่ 3) จำนวน ๖ รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในชุมชน ระยะที่ 3 266-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 265-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 264-2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกลอยพลาสติก ก้านทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ลูก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกลอยพลาสติก ก้านทองเหลือง 263-2563.pdf

   


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 262-2563.pdf  

   จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก แบบอินฟราเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 10 เครื่อง 260-2563.pdf

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบสขร.๑)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (แบบสขร.๑)

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างทำชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น จ้างทำชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 259-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ เชื่อมซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซอยหนองเกตุใหญ่ 9 258-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้าน หนองเกตุ ๑/๒ (สายบ้านป้าพิศ) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธี เฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะสายบ้านป้าพิศ 256-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลาต้นพลับแยกบ้าน นายเสนาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะ นายเสนาะ 255-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ นางวิชา แสวงหาทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะ นางวิชา แสวงหาทรัพย์ 254-2563.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านผู้ช่วยศุภชัย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะ ศุภชัย 253-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน สายนางจรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะ 252-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/65-16 จำนวน 4 เส้นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215-65-16 จำนวน 4 เส้น 251-2563.pdf

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 

  ประ กาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ 247/2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เคมีภัณฑ์ 250-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง กำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในอาคารหลังใหม่ราคากลางท้องถิ่น 249-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อลูกลอยพลาสติก ก้านทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 4 ลูก ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อลูกลอยพลาสติก ก้านทองเหลือง ขนาด 34 นิ้ว 248-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี จำนวน 4 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ246_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ จำนวน 70 ใบ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อถังขยะ 70 ใบ 245-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก แบบอินฟาเรด จำนวน 10 เครื่อง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 244-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 243-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ นางวิชา แสวงหาทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 242-2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-48-0001 จำนวน 9 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี 9 รายการ.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก 241-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง  การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการ จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาทำตรายาง 21 รายการ215-2563.pdf      

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคปหมายเลยทะเบียน กว-6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 240-2563.pdf

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจงานจ้างโครงการ 239-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันบรรจง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจงานจ้างโครงการ 238-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศ 242-2563.pdf

  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ติดรถยนต์ จำนวน 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องรับวิทยุติดรถยนต์243_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของกองการศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 237-2563.pdf

   

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายมาบบอน 17 (บ้านนายไถ) ตอนที่ 1  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง 243-.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก จำนวน 1 เครื่องประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก 241-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมอุปกรณ์ อาคาร ๑, อาคาร ๒, โรงจอดรถ เทศบาลต าบลหนองปลาไหล ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 240-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงฝายห้วยตาแจ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอ 239-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนางผล (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 238-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น ซื้อเคมีภัณฑ์ 5 รายการ 237-63.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง (สีขาว)ขนาด 5 x 12 ม. จำนวน 1 หลังประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ 236-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านผู้ช่วยศุภชัย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 235-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 จำนวน 5 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ234_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี จำนวน 21 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี 233_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ ประกาสผู้ชนะซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง ของ ศพด_วัด 232-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่า ตามโครงการปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่า 231-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563ประกาศ230-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอ 229-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 228-2563.pdf 

  ชนะการเสนอราคาราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าวิทยุสื่อสารประจำที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๔๗-๐๐๐๘ จำนวน ๑ รายการE1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา221/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ E2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 222/2563.pdf

  ระการผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๕-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๓ รายการE3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 223/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ E4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 224/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการE5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 225/2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกายE6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 226/2563 pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  จำนวน 1 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 220-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อแขวนคอประจำตัวพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 15 ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อแขวนคอประจำตัวพนักงาน 219-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ – ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา เลขที่ 27 -2563 218-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล ๑๖ หมู่ ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ชนะการเสนอราคา 217-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะ ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 4 รายการ 1-63(สปสช_).pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกป่า 216-2563.pdf

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเลียบทางรถไฟ – บ้าน อ.พรทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 215-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว34รายการ 214-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลต าบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน  า ถนนสายทุ่งกระโดน หมู่ที่ ๒ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหลผู้ชนะ211-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563210 -63.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย จำนวน 6 จุด ภายในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงาน 209-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงร้อน สำหรับบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 150 กิโลกรัม ประกาศผู้ชนะซื้อถุงร้อน สำหรับบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้า 208-63.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี จำนวน 18 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า จำนวน 18 รายการ207_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถ กต 4552 ชลบุรี จำนวน 1 รายการ 206_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินไฟฟ้าเข้าอาคาร จำนวน 1 งาน205_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 34 รายการ 204-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงาน.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 1 ลูก ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ื รถ กบ 6801 ชลบุรี.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตรวจรับงานโครงการ 202-2563.pdf

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล(ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 201-2563.pdf

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 200-2563 pdf

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)ประกาศไตรมาสที่ 2 199-2563.pdf

    

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ 14/5 (นายทุม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 198-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหัวแรด ๒-หน้าหมู่บ้านงามเจริญ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 197-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทุ่งกระโดน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง196-2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เรื่องโรคโควิด 19 194-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 193-2563.pdf

  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายห้วยนาบน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล195-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ อ่อนมี (หัวยาง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 192-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอ๊อด (หัวยาง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงาน 191-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับงาน 190-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน189-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโดเมนเนม 188-2563.pdf

  ประกาศ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสมบูรณ์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 187-2563.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 36-หน้าสวนช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 186-2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าด้วยตนเอง จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำหน้ากากผ้า 7 รายการ 185-63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะราคา 184-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน 183-2563.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 182_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝายน้ำล้น ห้วยบ้านลุงมา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ181-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันบรรจง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 180-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรัปบรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 179-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 178-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนฝาบ่อพัก สายบ้านนางดวงกมล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 177-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลจุดประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลเรื่องโรคโควิด 19 176-63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ176_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ175_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการประกาศกำหนดราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ174_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 173_2563.pdf

   

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดอะสตาร์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้าง 170-2563.pdf 

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแแกแบบพร้อมทำใบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 169-2563PP2.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 170-2563PP1.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร)172-2563.

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 171-2563.

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกำนันบรรจง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 170-2563.

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1  รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ169_2563.pdf

  ประกาศ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน168-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศเทศบาลหนองปลาไหล ผู้ชนะก๋งเฉียบ3 167-2563.

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศเทศบาลหนองปลาไหล ผู้ชนะก๋งเฉียบ 2 166-2563.

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒ ) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔
  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศเทศบาลหนองปลาไหล ผู้ชนะ นายอวน 165-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เดอะสตาร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเทศบาลหนองปลาไหล ผู้ชนะ ซอยเดอะสตาร์ 164-2563 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงงหมายเลข 36 - หน้าสวนช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศและเอกสารประกวดราคา 163-2563.pdf

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศและเอกสารประกวดราคา 160-2563.pdf 


   

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน)  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง159-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง 33 รายการ 158-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุการเกษตร 32 รายการ 157-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 156-2563.pdf

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)154-2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DLTV 153-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมฯ 6 รายการ 152-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 150_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี 149_2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่1) หมู่ที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 148-2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 147-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 146-2563_docx.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานระดับฯ)จำนวน ๙ รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ__144-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ145_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี จำนวน 10 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถไถ จำนวน 10 รายการ143_2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ 4ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ 4

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) 141-2563.pdfเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ 141-2563

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๒) 140-2563.pdfเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ 140-2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ134-63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 132-63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเลียบทางรถไฟ – บ้าน อ.พรทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 140-63.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุเกษตร 32 รายการ 139-63.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อวัสดุก่อสร้าง 33 รายการ 138-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อ DLTV งบ 137-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ)จำนวน 6 รายการประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ) 6 รายการ 136-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ5รายการ 135-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๒ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 133/2563

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยกประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก 123-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลสประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส 121-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 131-2563.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0021,420-56-0022,420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130-2563

   

  (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 129-2563

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 18 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 128-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ 127-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 กล่อง ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกลางวัน 100 กล่อง 126-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 125-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 124-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ๊อด (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะ 123-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 122-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0006 จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 แรงม้า 120_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 119-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 118-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่))จำนวน 31 รายการ 117-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนอลปลาไหล ทั้ง 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คน โยวิธีเฉพาะเจาะจง 115-2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาฯ 114-63.pdf 

  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ อ่อนมี (หัวยาง) หมู่ที่ี 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอ๊อด (หัวยาง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศเทศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเลียบทางรถไฟ-บ้าน อ.พรทิพย์ ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 113-2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 112-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 111-2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ๊อด (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 110-2563.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 1 รายการ 109-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง 108-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร ระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ หรือทั้งสองระบบ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106-2563

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105-2563

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104-2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 1/4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103-2563

   

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าแซว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102-2563

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 101-2563

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100-2563

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (e-bidding) ราคากลาง 99-2563.pdf 

   

   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ตามรายละเอียดแนบท้าย)ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน รถบรรทุกดับเพลิง 1 คัน.pdf 

   

   ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน สายแกรก17 (บ่อหิน) หมู่ที่ 4.pdf

   

  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน หน้าสวนช้างหมู่ที่ 4.pdf 

   

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน6 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 91-2563.pdf

   

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง- 100-2564.pdf 

  ประกาศเทศบาทตำบหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 99-2563

   

   

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางมหาด (ตอนที่ 2 )หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98-2563

   

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ห้องควบคุมเสียง จำนวน 4 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ห้องควบคุมเสียง 97-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 96-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9รายการ ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 95-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 94-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 92-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 92-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ๊อด (ตอนที่๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ราคากลาง- 91-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 90-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง.pdf 89_2563

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร(รีไซเคิล) ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ 88-2563.pdf   

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 87_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์86-2563.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ฟอสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าแซว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85-2563

  xประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกรีตเเสริมเหล็มพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 1/4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 84-2563

   

   ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 83_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี 82_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ81_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 อุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนฯ 80-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน ประกาศผู้ชนะสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง79-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะซ่อมรถ ขธ 2441 ชบ 2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการประกาศ ผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 78/2563

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 9 รายการ 77-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 76-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 75-2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาด (ตอนที่2) หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 74-2563.pdf

   

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่4) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอกนิกส์ (e-bidding) 73-2563.pdf

   

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 72_2563.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 -71-2563 ประกาศ (สขร_1) เดือนพฤศจิกายน 62-71-2563.pdf

   

    ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 69-2563-ประกาศ (สขร) ประจำปี2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 -69-2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดิ่ม 67-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 66-2563pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 65-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ 64-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะทำความสะอาดผ้าวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และน้ำหวาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะน้ำดื่มวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุที่จำเป็นต้องใช้4รายการ 62-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์มิตซู ขค-7889 61-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 70 คน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกลางวัน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง 60-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถเจซีบี 59_2563.pdf 

  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน9 รายการ ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 57-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 56_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-9384 ชลบุรี จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-9384 ชลบุรี 55-2563.pdf

  ประกาศผู้ชะการเสนอราคาการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและนํ้ามันเชื้อเพลิง มีห้องนํ้า และเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งพร้อม ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ตามโครงการพัฒนศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลหนองปลาไหล  ประจำปีงบประมาณ  2563ประกาศผู้ชนะการเสนอการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตร ฯ 26- 2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลาง การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทั้ง 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศการกำหนดราคากลางจ้าง รปภ_ศพด_2ศูนย์2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์, ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะของขวัญวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเครื่องเล่นวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายวันเด็ก63.pdf

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.36-บ.หนองปลาไหล หมู่ที่ 3ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนแอฟทัลท์ สายแยก ทล 36-บ_หนองปลาไหล ม_3 54_2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นครุภัณฑ์การเกษตร 53-2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๑ ม้วน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสติกเกอร์สะท้อนแสง52_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศผู้ชนะวัสดุอุปกรณ์ L6 51-2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศเต็นท์ป้องกันL5 50-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่่L4 49-2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  (ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลL3 48-2563.pdf

  ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล46-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม,ขนม,ลูกอมจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  (ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มของจุดบริการประชาชน 74-2561.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 45-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแผนการดำเนินงาน ปี 63 44-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติ 43-2563.pdf

  ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 41-2563.pdf

  กาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัสดุเครื่องแต่งกาย 40-2563.pdf

   

   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน  2 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ39_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน 38_2563.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ 37-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จำนงค์  หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้าง 36-2563.pdf

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานห้วยท่ายายสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้าง 36-2563.pdf แบบ 36-2563.pdf ราคากลาง 36-2563.pdf บก_06 36-2563.pdf 

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุน้อย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะ 35-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิวประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิว 34_2563.pdf

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 33-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง 32-2563.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 32-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อบันไดอลูมิเนียม 31_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถเจซีบี 30_2563.pdf

  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  29-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 29-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ่อมแซมรถยนต์  หมายเลขทะเบียน กร-9078 ชลบุรี 28-2563.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร-9078 ชลบุรี 28-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถไถ 25_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง  จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน 25-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิวประกาศกำหนดราคากลาง ซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิว 33_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๖ รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะยาและเวชภัณฑ์ 23-2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 22-2563.pdf

   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 24-2563.pdf  แบบ 24-2563.pdf แบบ บก_06 24-2563.pdf  ราคากลาง 24-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 23-2563.pdf  แบบ 23-2563.pdf  แบบ บก_06 23-2563.pdf  ราคากลาง 23-2563.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุน้อย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 22-2563.pdf  แบบ 22=2563.pdf  แบบ บก 06 22=2563.pdf  ราคากลาง 22=2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน  21 2563.PDF

  ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศการกำหนดราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ20_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าฯ19-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์18-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ17_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 16_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล กบ 6801 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 11 รายการ15_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ12_2563.pdf

  ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ14_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง13_2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี จำนวน 3 รายการ11_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า 10_2563.pdf

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห-3875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห-3875 9-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0037 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-59-0037 8-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2563 6-2563.pdf 

  ประกาศการเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเพลิง 5-2563.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลาง-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ  ประกาศกำหนดราคากลางฯ 4-2563.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ 12VNX120 สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะแบตรถยนต์ 3-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเผื่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 2-2563.pdf

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล 36-บ. หนองปลาไหล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  (เฉพาะเจาะจง) ราคากลาง 1-2563.pdf

  ประกาศผู้ชนะการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการงานรถดับเพลิง 784-2562.pdf

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ 12VNS100 สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 85-7867 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะแบตรถขยะ 782-2562.pdf

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ซื้อแบตเตอรี่ 12VNX120 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 781-2562.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะทำกระทง 771-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำท่าน้ำไม้ไผ่สำหรับลอยกระทง  ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะทำท่าน้ำ 770-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะเช่าเวที 769-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะเต็นท์ 768-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  - เลขที่ 767 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย 767-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจ้างเหมาจำทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 766-2562.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 757-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 260 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 756-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กว 6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0006 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 755-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 754-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV พร้อมตู้อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 753-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 752-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 751-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 750-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 749-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0011 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 748-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 747-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 746-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง ประกาศผู้ชนะ 745-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 744-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถจักรยานยนต์ส่วนกลางและแบตเตอรี่ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 743-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2,000 ใบ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 742-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 48 อัน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 741-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 740-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 739-2562.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 738-2562.pdf  ขอบเขตงาน 738-2562.pdf  ราคากลาง 738-2562.pdf  แบบ บก.06 738-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 737-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 736-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 735-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์รถตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 734-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 733-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 732-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 731-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 730-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 729-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 728-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 727-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 726-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 725-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ใบ ประกาศผู้ชนะ 724-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 723-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 722-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 721-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 720-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะ 719-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 718-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 717-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 716-2562 .pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 315-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 314-2562.pdf 

  ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 4-62 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0005 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 313-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 312-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 311-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง ตามโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 310-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 309-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 308-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 307-2562.pdf 

  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ 306-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 305-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 304-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 303-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 302-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 301-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 300-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 3-62 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 299-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้ง (สีขาว) ขนาด 5 x 12 เมตร ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 298-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 297-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 296-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 295-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 294-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 293-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดุริยางค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 292-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 291-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 290-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้ง (สีขาว) ขนาด 5 x 12 เมตร ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 289-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 282-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 281-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 280-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 560 กล่อง ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ประกาศผู้ชนะ 279-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 278-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 277-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 276-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬา ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 275-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 274-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ถ้วยรางวัล และวัสดุในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 273-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 272-25462.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 271-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 270-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 269-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 268-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 267-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 266-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 265-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 264-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มแขวน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 263-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 262-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 กล่อง ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 261-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 50 เล่ม ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 260-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเดี่ยว 3 ด้าน ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ซุ้ม ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 259-25462.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 258-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 257-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-44-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 256-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 255-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 254-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด และน้ำดื่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 253-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Clean Food Good Taste จำนวน 20 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด และน้ำดื่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 252-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 251-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 250-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบบอน 1/1 ( แยกถนนซอยมาบบอน 1 ช่วง STA ที่ 0+000- ซอยมาบบอน 1/1 STA ที่ 0-119 ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 249-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแว่นตา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 248-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 จำนวน 8 รายการ และเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0002 จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 247-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 246-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 245-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0019 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 244-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 243-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 242-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 241-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 240-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 239-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0028 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 238-2562.pdf 

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 237-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 2813 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 236-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 235-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 2-62 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 234-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 233-2562.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่บ้านเทพนิมิต ซอย ๑, ๒, ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 232-2562.pdf , แบบ บก-01 232-2562.pdf , ราคากลาง 232-2562.pdf , แบบแปลน 232-2562.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๖ เชื่อมทางหลวงสาย ๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 231-2562.pdf , แบบ บก-01 231-2562.pdf , ราคากลาง 231-2562.pdf , แบบแปลน 231-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 230-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยหนองหัวแรด 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 229-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่บ้านเพชรไพลิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 228-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0021 , 420-56-0022 , 420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 227-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 226-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 225-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 224-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 223-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 222-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 221-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยุและไฟฟ้า ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 220-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 219-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธ๊ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 218-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 300 ชุด ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธ๊ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 217-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนพฤษภาคม 2562 216-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ประกาศ สขร_เดือนเมษายน 2562 215-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนมีนาคม 2562 214-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ สขร_เดือนกุมภาพันธ์ 2562 213-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนมกราคม 2562 212-2562.pdf 

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 210-2562.pdf 

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 209-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะ 208-2562.pdf 

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 207-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 206-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 205-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 204-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เช่าเต็นท์ผ้าใบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 203-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 202-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 201-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 200-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 199-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 198-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 197-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบบอน 1/1 ( แยกถนนซอยมาบบอน 1 ช่วง STC ที่ 0+000- ซอยมาบบอน 1/1 STA ที่ 0-119 ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 196-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 195-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 194-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0012  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 193-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 192-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 191-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 190-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 189-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 188-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 187-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 186-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 185-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร(รีไซเคิล) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 184-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้งานพิธีกองข้าว ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ183-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ขนาด 5 x 12 เมตร ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ182-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถขบวนแห่สรงน้ำพระด้วยดอกไม้พร้อมผ้าระบาย ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ181-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถม้าและช้าง เพื่อเป็นยานพาหนะของเทวดานางฟ้า และเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ทาตัว สำหรับนักแสดง เทวดา นางฟ้า และผีป่า เพื่อจำลองเหตุการณ์งานกองข้าวในวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะ180-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีพร้อมชุดอุปกรณ์ ไฟ แสง สี เสียงบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ179-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ ประกาศผู้ชนะ178-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น177-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ176-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ175-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ174-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น173-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ต่ออายุโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ172-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น171-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ170-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ169-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น168-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น167-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ166-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง และล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ165-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ164-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง และล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น163-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ชุด ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น162-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะ 161-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งเวที แท่นรับใบประกาศ และจัดทำซุ้มนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะ 160-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะ 159-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 7 เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 158-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะ 157-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR ADVANCE 5030 จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 1-62 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 156-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 155-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 154-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที แท่นรับใบประกาศ และค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 153-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 152-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการก่อสร้างเสากระจายเสียงสัญญาณเสียงตามสาย จำนวน 1 เสา ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 151-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 150-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 149-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 148-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 147-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 146-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 145-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิกสีน้ำเงิน ขนาด 150 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 144-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 143-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 142-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 141-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 140-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0005 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 139-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 138-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 137-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 136-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 135-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0032 , 416-51-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 134-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 133-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 132-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 131-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 130-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 129-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 128-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 127-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 25 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 126-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 125-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 430 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 004-48-0001 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 124-2562.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 123-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 122-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 121-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-44-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 120-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 119-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 118-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 117-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 116-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 115-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 114-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 113-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 112-2562.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 111-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 110-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอำนวย  เพียรหาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 109-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 108-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 107-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 106-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 ประกาศราคาท้องถิ่นฯ 105-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 104-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 103-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 102-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเทศกาลวันปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 101-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำหวาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 100-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 99-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริกาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 98-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 97-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ96-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ , วัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 95-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม , อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 94-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 93-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 92-2562.pdf

   

   

   

  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทั้ง ๒ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 1-2562 92-2562_.pdf

  ระกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561ประกาศ สขร_เดือนธันวาคม 2561 91-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 90-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 89-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 87-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 86-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 85-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 84-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 83-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 82-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ประกาศ สขร_81-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเตือน คนตรง หมู่ที่  ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางมาลัย หมู่ที่ ๑ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 78-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเตือน คนตรง หมู่ที่  ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 77-2562.pdf ราคากลาง 77-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางมาลัย หมู่ที่ ๑ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 76-2562.pdf ราคากลาง 76-2562.pdf

   

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมอพูล หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 73-2562.pdf  ราคากลาง 73-2562.pdf  ตาราง ปปช 73-2562.pdf  แบบแปลน 73-2562.pdf  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าผิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 74-2562.pdf  ราคากลาง 74-2562.pdf  ตาราง ปปช 74-2562.pdf  แบบแปลน 74-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณข้างบ้านนายสนิท (ศาลพ่อแก่) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 75-2562.pdf  ราคากลาง 75-2562.pdf  ตาราง ปปช 75-2562.pdf  แบบแปลน 75-2562.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร -9078 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 71-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 70-2562.pdf                       

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 69-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 68-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 66-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 65-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมงกุฎสายสะพายสำหรับหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 63-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62-2562.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 61-2562.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ 60-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 59-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 58-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 57-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 56-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 53-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 51-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสายบ้านนายอำนวย เพียรหาดี  หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 49-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร 48-2562.pdf 

  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสัญญาจ้าง 46-2562.pdf 

  ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสัญญาจ้าง 47-2562.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค-๘๔๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 45-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 44-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเศรษฐี ๓ (บ้านนายแก่) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 42-2562.pdf  ราคากลาง 42-2562.pdf  ตาราง ปปช. 42-2562.pdf  แบบแปลน 42-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าพิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 43-2562.pdf  ราคากลาง 43-2562.pdf  ตาราง ปปช. 43-2562.pdf  แบบแปลน 43-2562.pdf  

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหินคลุก จำนวน ๓๐๐ ตัน ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 41-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค-๑๑๖๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 40-2562.pdf 

  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 39-2562.pdf ราคากลาง 39-2562.pdf 

  โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอำนวย เพียรหาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 38-2562.pdf ราคากลาง 38-2562.pdf 

  โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 37-2562.pdf ราคากลาง 37-2562.pdf 

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 16 รายการ 36-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ค่าจัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อกระทงดอกไม้สด งานลอยกระทง 35-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อมงกุฎสายสะพายสำหรับหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อมงกุฎสายสะพายสำสรับหนูน้อยนพมาศ 34-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ งานลอยกระทง 2562 33-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เช่า เต้นท์ เวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ เช่าเต้นท์ เวที แสง สี เสียง งานลอยกระทง 2562 32-2562.pdf 

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 26-2562.pdf 

  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 25-2562.pdf ราคากลาง 25-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือนตุลาคม 2561 24-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ งฉ 3530 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ งฉ 3530 ชลบุรี 22-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ผต 920 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิง ผต 920 ชลบุรี 21-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20-2562.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19-2562.pdf  

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 18-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 17-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ ประกาศการกำหนดราคากลางท้องถิ่น 15-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กต-๔๕๕๒ ชลบุรีจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๓๘๔ ชลบุรีหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 135 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 12-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 11-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดหนองเกตุใหญ่เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดหนองเกตุใหญ่ 10-2562.pdf            

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ต่ออายุ เว็บไซต์ www.nongplalai.go.th จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ต่ออายุุ เว็บไซต์ 9-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปี 2562จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนอราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาจัดดทำ ปฏิทินแขวน ประจำปี 2561 8-2562.pdf 

  ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการ ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 7-2562.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 6-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนหมายเลข ๘๓-๔๗๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 5-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 4-2562.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 3-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 256ประกาสการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2562 2-2562.pdf 

  ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1-2562.pdf 

  ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561ประกาศ สขร. ในรอบเดือนกันยายน 2561 374-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 373-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 372-2561.pdf                      

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรฯ 371-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาฯ 367-2561.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 370-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 368-2561.pdf  ตาราง ปปช. 368-2561.pdf  ราคากลาง 368-2561.pdf  แบบแปลน 368-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 369-2561.pdf  ตาราง ปปช. 368-2561.pdf  ราคากลาง 369-2561.pdf  แบบแปลน 369-2561.pdf    

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ * จำนวน 3 ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 374-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ฐาน ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 373-2561.pdf 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 371-2561.pdf ราคากลาง 371-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 371-2561.pdf 

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 370-2561.pdf  

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 369-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 52 เล่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มฯ 368-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ซุ้ม 367-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ 366-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีด 365-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของฯจำนวน26รายการ 20-61 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายฯ 19-61 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมฯ 364-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ 363-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต920 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ผต920ชลบุรี 362-2561.pdf 

   ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 361-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 360-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 359-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ฯ 358-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 1.2 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลฯ 357-2561.pdf 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561ประกาศ สขร_ ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 256-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาซักรีดผ้า ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาซํกรีดผ้า 355-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฯ 354-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงหินป้องกันตลิ่งพร้อมประตูน้ำ สายบ้านนางผง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 353-2561.pdf  

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อยาฯ 352-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และสว่านไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อเครื่องเจียฯ 349-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชุบเชื่อมสายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 351-2561.pdf  

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 350-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ 348-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับฯ 347-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านฯ 346-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ 345-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุการเกษตร 344-2561(1).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจีย/ตัด ชนิดมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และสว่านไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อเครื่องเจียฯ 343-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 340-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 341-2561.pdf  

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้องแถวไข่มุก-หมู่บ้านปัญญา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 342-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน 8 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคากล้องวงจรปิด งบปี 60 339-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน 8 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคากล้องวงจรปิด งบปี 59 338-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะดำ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำฯ 337-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 336-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 335-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย 109-2561.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเอม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 334-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถไถฯ ตค840ชบ_ 333-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ83-7747ชบ_ 304-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ 332-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ 331-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ กว 6680 ขลบุรี 330-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ฯ 329-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม - 7093 ชลบุรี จำนวน 29 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ ผม-7093ชบ 328-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (๋JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถตักหน้าฯ ตค-1169ชบ 327-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ฯ 326-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 325-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค๊ป 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี  จำนวน 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ ขค-7889ชบ 324-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 323-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุคอมฯ 322-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้องานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯงานบ้านงานครัว 321-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประจำปี 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 320-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 83-7747ชบ 319-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 318-2561.pdf  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน 318-2561.pdf  ตาราง ปปช 318-2561.pdf  การกำหนดราคากลาง 318-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 316-2561.pdf 

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 317-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 314-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 315-2561.pdf  

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 313-2561.pdf  

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายกฤติน มีลาภ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 312-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ฯ 18-61(สปสช).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 17-61(สปสช).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าระบายประดับเวทีและบริเวณงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าฯ 16-61(สปสช).pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุคอมฯ 311-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 309-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ 4 รายการ 308-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุยานฯ 307-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชุบเชื่อมสายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 310-2561.pdf  ตาราง ปปช.310-2561.pdf  ราคากลาง 310-2561.pdf  แบบแปลน 310-2561.pdf  

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองปลาไหล ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 306-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กร9078ชลบุรี 305-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 302-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเงินรางวัลโครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเงินรางวัล 301-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์โครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ 300-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง 299-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ โครงการปลูกป่าฯ 298-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 296-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 295-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกณ์ 297-2561.pdf 

  ประกาศตรวจรับโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยก หมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรังงาน 303-2561.pdf                  

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 294-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 293-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า 292-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 290-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 289-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 287-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าซุ้มเหลียมปล่อยตัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแว่นสายตา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 286-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0005 , 420-47-0006 , 420-56-0021 , 420-56-0022 , 420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา 285-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 282-2561.pdf  ตาราง ปปช 282-2561.pdf  ราคากลาง 282-2561.pdf  แบบแปลน 282-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้องแถวไข่มุก-หมู่บ้านปัญญา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา 283-2561.pdf  ตาราง ปปช 283-2561.pdf  ราคากลาง 283-2561.pdf  แบบแปลน 283-2561.pdf  

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงหินป้องกันตลิ่งพร้อมประตูน้ำ สายบ้านนางผง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา 284-2561.pdf  ตาราง ปปช 284-2561.pdf  ราคากลาง 284-2561.pdf  แบบแปลน 284-2561.pdf   

  ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศตรวจรับ 281-2561.pdf                  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 13-61 (สปสช.).pdf 

  ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุการเกษตร 280-2561.pdf  

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้วและเทลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 279-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ขธ-๒๔๔๑ ชบ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 278-2561.pdf  

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561ประกาศ สขร. ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 277-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 274-2561.pdf  ตาราง ปปช. 274-2561.pdf  ราคากลาง 274-2561.pdf  แบบแปลน 274-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 275-2561.pdf  ตาราง ปปช. 275-2561.pdf  ราคากลาง 275-2561.pdf  แบบแปลน 275-2561.pdf 

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 276-2561.pdf  ตาราง ปปช_ 276-2561.pdf  ราคากลาง 276-2561.pdf  แบบแปลน 276-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและงบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12-2561 (สปสช.).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง 273-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง 272-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าระบาย (ผ้าซับใน) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าระบายฯ 271-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ประกาศราคาท้องถิ่นฯ พานพุ่มไฟเบอร์ฯ 270-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อพานพุ่มฯ 269-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ฯ 268-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคมีภัณฑ์ฯ 11-61(สปสช.).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ 267-2561.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าเหวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน 266-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติกตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกายฯ 265-2561.pdf 

  ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 264-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ เช่าซุ้มปล่อยตัว จำนวน 1 ซุ้ม ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ เช่าซุ้มปล่อยตัว 10-61 (สปสช_).pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อของใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อของใช้ที่จำเป็นฯ 9-61 (สปสช_).pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 263-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลฯ 262-2561.pdf 

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 261-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุก กต4552ชลบุรี 260-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ 259-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อผ้าระบาย (ผ้าซับใน) จำนวน 8 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อผ้าระบายฯ 258-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ และป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ฯ 257-2561.pdf  

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นฯ 256-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 255-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 254-2561.pdf 

  ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัชชัย บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 248-2561.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 249-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 250-2561.pdf 

   

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 251-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 252-2561.pdf 

   

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองปลาไหล ๖/๑, ๖/๒, ๖/๓ (ทุ่งกระโดน) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 253-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 247-2561.pdf 

  โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 246-2561.pdfราคากลาง 246-2561.pdf             

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ 245-2561.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ ประกาศ กำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ 244-2561.pdf

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 243-2561.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ 242-2561.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 241-2561.pdf

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้แวัสดุงานบ้านงานครัว 240-2561.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายฯ 239-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าฝ้าฯ 238-2561.pdf 

  ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 237-2561.pdf

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ขธ2441 236-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ และอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสารฯ 8-61 (สปสช.).pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 235-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ 234-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 233-2561.pdf 

  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 232-2561.pdf 

   ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อเครื่องแต่งกายและตัวต่อฯ 231-2561.pdf 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ9รายการ 230-2561.pdf