ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • สารจากนายก

   

   

   

   

   

  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

             การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กระผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตระหนักให้มีการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านตามภารกิจ ตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ

            ภารกิจแต่ละด้านต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนเพื่อให้มีความอยู่ดี กินดี และปลอดภัย ไม่ทิ้งน้ำหนักหรืองบประมาณไปด้านใดด้านหนึ่ง ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการศึกษาของประชาชนของตำบล

            การลงพื้นที่ในการพัฒนาตำบล กระผมพร้อมทีมงานมีความต่อเนื่องที่จะเข้าไปสัมผัสและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เทศบาลขอน้อมรับคำร้องเรียน ติชม และแนะนำ ของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำไประดมความคิด วางแผน เพื่อมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

            โดยน้อมรับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตอนหนึ่งว่า หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้แท้จริงคือการไม่ทำตัว ทำความคิด ให้คับแคบ หากให้มีเมตตาและไมตรียินดีประสานสัมพันธ์ โดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ

   

   

   

     นายภิญโญ หอมกลั่น                     

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล