ReadyPlanet.com
dot
Newsletter

dot
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
bulletผู้บริหารเทศบาล
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษาฯ
bulletศูนย์เด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่
bulletศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
bulletสารจากนายก
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเมืองพัทยา
bulletเทศบาลเมืองหนองปรือ
bulletเทศบาลตำบลห้วยใหญ่
bulletอบต.เขาไม้แก้ว
bulletอพท.พัทยา และ พท.เชื่อมโยง
dot
รวมลิงค์ที่สนใจ
dot
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
bulletรับสมัครงาน
dot
tf
dot
กฎหมาย ระเบียบ อปท
bulletเอกสารการสอนเทอม 2/2554 มบ
bulletกฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
bulletความรู้


สถาบันพระปกเกล้า
มบ
มสธ
ม.รามคำแหง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มท.
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี


ระเบียบ กฎหมาย อบต

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อบต.

ระเบียบบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรฐานตำแหน่งทั่วไป
   มาตรฐานตำแหน่งนักบริหาร
   การคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ
   ประกาศมาตรฐานพนักงานจ้าง
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต.
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงาน
   กำหนดหลักเกณฑ์การปรับขนาดของ อบต.
   บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูล
   แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 70 สายงาน (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2548ระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯลฯ ของอปท. พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯลฯ ของอปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
*ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2549
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2549

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2549
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
*แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม124 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 16 มกราคม 2550)

พ.ร.บ.เกี่ยวกับเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น จำนวน  24 ฉบับ
************************************

**พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑
**กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [กำหนดลักษณะ ชนิด หรือประเภทของเครื่องแบบและระเบียบ ในการแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นแต่ละจำพวกหรือแต่ละชั้น]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [กำหนดเครื่องแบบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ [กำหนดให้สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยาพนักงานเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำของเมืองพัทยา มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นได้]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [แก้ไขเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน]
**แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [เพิ่มเติม ส่วนที่ ๒ ทวิ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ฯ]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [เพิ่มเติมส่วนที่ ๒ ตรี แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ฯ กำหนดชนิดประเภทลักษณะของเครื่องแบบและระเบียบในการแต่ง เครื่องแบบสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [เพิ่มเติมส่วนที่ ๒ ตรี แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ฯ กำหนดชนิด ประเภท ลักษณะของเครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบ สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [กำหนดให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลมีเครื่องหมายประจำตำแหน่งสำหรับประดับในโอกาสอันควรเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครและนายกเมืองพัทยา]
**แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๘]
**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [กำหนดเครื่องแบบสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล]

**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [รวบรวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นทั้งหลายมา
กำหนดรวมอยู่ในฉบับเดียว พร้อมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับที่มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบางฉบับในคราวเดียวด้วย]

**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙]

**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙]

**กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ [ให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยประธานสภาท้องถิ่น มีสิทธิแต่งเครื่องแบบได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาท้องถิ่น]

*******************************************

**กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐]


พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑
***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
***แก้คำผิด พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๔
***แก้คำผิด พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
***กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [ลดอัตราเงินสมทบที่ราชการส่วนท้องถิ่นหักจากเงิน
งบประมาณรายได้ประจำปีเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากใน อัตราร้อยละ ๓ เป็น ร้อยละ ๒]

***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
***กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐
***กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ [เพิ่มเติมอัตราการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำ
ปีสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยา เป็น ร้อยละ ๒]

***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ [แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการ]

***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ให้พนักงานส่วนตำบลรวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ปรับปรุงการคิดเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ ของผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิใน
การรับบำเหน็จตกทอดกรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ และให้การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณเป็น อำนาจของคณะรัฐมนตรี)

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
***พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
***กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐]

***พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๐๑
***กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินงบประมาณ
รายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ ๓)

*********************************************************************

***พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐


**********************************************************************

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงาน อบต.

**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ [แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ]
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบบริหารราชการ และระบบองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับหลักการจัดองค์กรปกครองท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญ]
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
**พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
**พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
**พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

** ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ **ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘