ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ✨

   

  ✨ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ✨

   
  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  🔸ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม
  - ประกาศเรียกประชุม
  - แนะนำข้าราชการ จำนวน 5 ราย

  🔸ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566) 

  🔸ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
  3.2 การเลือกกรรมการผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (กองการศึกษา)

  🔸ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
  4.1 หน่วยงานอื่นๆ
  4.2 เรื่องจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  4.3 เรื่องจากสมาชิกสภาเทศบาล
  4.4 เรื่องจากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  4.5 เรื่องจากหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล

   

   
  ผลงานและกิจกรรม

  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ตามโครงการส่งเสริมเปตองเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs ประจำปี 2566
  การจัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัดหนองเกตุใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566)
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 ✨
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 👨‍👩‍👧‍👦
  คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบของเล่นจากท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น ให้แก่เด็กนักเรียน และตรวจเยี่ยม ศพด.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  มูลนิธิน้ำพุแห่งชีวิต บริจาคหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล รับมอบเกียรติบัตร ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล การเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รําวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมอำนวยความสะดวก และเฝ้า ฯ รับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีต้อนรับ นางวรินทร ชูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และนางสาวปริญญาพร สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ คริสตจักรฮาเลลูยา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ณ วัดหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่รณรงค์งดการใช้พลาสติกและโฟม ลดภัยสิ่งแวดล้อม
  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ VS เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  จัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2566
  การประชุมวางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร ณ บริษัท ซีพี ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า RDC ชลบุรี ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้ประชาชนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  พิธีแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เพิ่มเติม ( นางสาววิรากานต์ อินตา )
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและการจัดการศึกษาของ ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศพด.วัดหนองเกตุใหญ่ และ ศพด.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.บางละมุง ณ ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมาบบอน
  การลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายหัวทรายเชื่อมหมู่ 3 (ตอนที่ 3) ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านยายมานี รักความสุข(ข้างซีเจ) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เพิ่มเติม ( นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญก่อน )
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พบปะและแนะนำตัวกับกลุ่ม อสม. เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มอบวัสดุเวชภัณฑ์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด และ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  การประชุมแนวทางการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจริงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (แยกบ้านนายหอม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน ท่อระบายน้ำ ต้นไม้ ต้นหญ้าบริเวณข้างทาง และปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้ยืมวัดหนองเกตุน้อย เครือข่ายศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดหนองเกตุน้อย
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการซ่อมแซมถนน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิม) สายแกรก 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางละมุง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณฝายห้วยตาหรี่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจพิจารณารับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปลายฝัน 1/1 ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักบินและคณะที่เดินทางมาสำรวจสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ คริสตจักรฮาเลลูยา เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีต้อนรับ นางสาวขนิษฐา วินทะไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด และนางรชา จึงสงวนสิทธิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ สังกัดกองคลัง
  พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่พันจ่าเอกวีระยุทธ์ ฐานะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดพิธีฟังพระธรรมเทศนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2566
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
  พิธีมุทิตาสักการะ และต้อนรับตราตั้งอุปัชฌาย์ พระสมุห์ศิลา มหาปุญโญ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย เจ้าคณะตำบลบางละมุง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566
  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้พิการติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ พื้นที่ฝั่งหนองเกตุน้อย
  การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ พื้นที่ฝั่งหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ออกตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นของบริษัท ฟู่ซิน พลาสติก จำกัด พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล (ครั้งที่ 3)
  การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเทศบาลตำบลบางละมุง ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณห้วยตาหรี่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการจัดการความเครียด จิตสดใสใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานประเมินผลโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบบอน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล
  พิธีต้อนรับ นายสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พื้นที่ฝั่งหนองเกตน้อย
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พื้นที่ฝั่งหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2566 ณ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  นายอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566
  การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
  นายไชยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2566 ณ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกต่อความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่..
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบโปสเตอร์ภาพการ์ตูนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการถนนกินได้และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ประจำปี 2566
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกต่อความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปีพุทธศักราช
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5 หมู่ที่ 9 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ 5/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล
  เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชลบุรี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ให้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำพิเศษพัทยา รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 ณ เรือนจำพิเศษพัทยา