ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม article

  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf

   
  การบริหารงานบุคคล

  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด รองปลัดและผู้อำนวยการกอง
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล article
  การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองการศึกษา article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองคลัง article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสวัสดิกาารสังคม article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน article
  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน article
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด รองปลัดและผู้อำนวยการกอง article
  คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม article
  คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม article
  ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายใน article