dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑

   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศงานบุคลากร

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองการศึกษา article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองคลัง article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองช่าง article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสวัสดิกาารสังคม article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล article
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน article
  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน article
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด รองปลัดและผู้อำนวยการกอง article
  คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม article
  คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม article
  ประกาศการกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสายใน article