ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

   

   ๑. พระราชบัญญัติ/ระเบียบ

  - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

  - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

  - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๔๓๕

  - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  - พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วย

  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  - พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

  - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

  - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

  - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

  - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

         

   ๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๓

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓

  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓