dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

*****************************************

Alternative text - include a link  

 
ประกาศจากเทศบาล

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์กำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์และกำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศ สรรหา คณะกรรมการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ article
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ. 2560-2562
เรื่อง การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รับหลักประกันคืน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัตืงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่
ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
คู่มือประชาขน article