ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  - คู่มืองานนิติการ

  - คู่มืองานธุรการ

  - คู่มือการปฏิบัติงานแผนฯ

  - คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข

  - คู่มือตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา

  - คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม

   

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  - คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

  - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

  - คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ

  - คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

  - คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

  - คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

   

  - คู่มือการฝึกการป้องกันและบรรสาธารณภัย

  - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

  - คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง

  - คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร

  - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

  - คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง

  - แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - หลักเกณฑ์กระกรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

   - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  -  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทศบาล)

  1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

  1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

   

  2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

  2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

  2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

  2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

  2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

  2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

  2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

  2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

  2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

  2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

   

  3. ประเภทวิชาการ

  3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3103 นักวิเคราะห์นโยายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).

  3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)

  3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

  3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

  3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)

  3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชา)

   

  4. ประเภททั่วไป

  4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

  4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)

  4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

  4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

  4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)