dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • มาตราฐานการปฏิบัติงาน

  -  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

  - คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ

  - คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

  - คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

  - คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  - คู่มือการฝึกการป้องกันและบรรสาธารณภัย

  - คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

  - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

  - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

  - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

  - คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง

  - คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร

  - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

  - คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง

  - แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - หลักเกณฑ์กระกรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

   - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น