ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


มาตราฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ

- คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

- คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

- คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

- คู่มือการฝึกการป้องกันและบรรสาธารณภัย

- คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

- คู่มือปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

- คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- คู่มืิอปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

- คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง

- คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมอาคาร

- คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์

- คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง

- แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์กระกรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

 - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น