ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี๒๕๕'๙ วันศุกร์'ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหลarticle

   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี๒๕๕'

  วันศุกร์'ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.๓๐ น.ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลarticle

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
  ดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเจนแผนการดําเนินงาน ที่งนี้ ให้จดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบท้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประขาชนในท้องถิ่นทราบโดยที่'กันและต้องจดประกาศไว้อย่าง
  น้อยสามสิบวัน
  เพื่อปฏิบัติให้เป็น....................

  ประกาศเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560article

   ประกาศเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560

  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์ โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จะจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกมาให้การสงเคราะห์และบริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

   

  ประกาศแจ้งผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ถึงสายสันติคาม เพื่อวางท่อระบายน้ำสองข้างทาง ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบกับระบบจ่ายน้ำประปาของเทศบาล

   

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน 76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ

  เนื่องด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ภาคส่วนต่างๆ ได้กำหนดจัดงาน “76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติคาม

  เนื่องด้วยวัดสันติคาม ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเป็นเจ้าภาพ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

  ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 1 เดือน ของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เนื่องด้วย สำนักปฎิบัติธรรม ทอนพันเทพ เจริญธรรม ได้กำหนดทำบุญครบรอบ 1 เดือน ของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

  ขอเชิญลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพความพิการ

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล กำหนดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559 (วันและเวลาราชการ)            

  « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 » [Go to top]