ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

 

 


 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
ท่องเที่ยวหนองปลาไหล หลากหลาย ใกล้บ้าน article
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563
โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและผู้แทนภาคประชาชนร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน ซอยกวนอู ๒ หมู่ที่ ๑
เทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบแนวเขตและระดับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุม) หมู่ที่ ๑
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการฯ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง งดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ประจำปี 2563
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง
การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) คู่มือสำหรับประชาชน
การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
การประชาสัมพันธ์ร้านค้าและตลาดที่รองรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562
การเลือกตั้ง ส.ส.
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
กลุ่มไลน์แจ้งข่าว ทต.หนองปลาไหล สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองพัทยา
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ภาษี 3 ประเภท ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว
ขอเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
การออกหน่วยเคลื่อนที่ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (สำหรับประชาชน)
การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจวีซ่า ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
การออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ! ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
การรับฟังความเคิดเห็นต่อร่างาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ
การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีในวันเสาร์ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2561
ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตำบลหนองปลาไหล
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ขอเชิญเที่ยว ช้อป ชิม ชิว ณ ตลาดประชารัฐ ตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมกรณีการขอเปลี่ยนสภาพที่ดิน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2561
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการของโครงการตลาดประชารัฐ
ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
แจ้งปรับกำหนดการการรับมอบสิ่งของพระราชทานของสมาชิกจิตอาสาฯ อำเภอบางละมุง
ประกาศรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอบางละมุง (ห้วงที่ 2) จำนวน 16,374 ราย
รายละเอียดแผนผังเส้นทางเดินในวัดชัยมงคล จุดบริการจอดรถ จุดบริการรถสองแถวและรถสาธารณะรับส่ง ฯ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ ห้วงที่ 2 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วัดชัยมงคล)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสิ่งของพระราชทาน
การลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน สำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญร่วมปลูกต้นดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และรายที่มีการย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมกรณีการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้มารายงานตัวยืนยันการมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (12 สิงหามหาราชินี) ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ขอแจ้งประชาชนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้มายืนยันตรวจสอบสิทธิ์
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลหนองปลาไหล ฟรี !
การลงพื้นที่ออกตรวจและจัดเก็บภาษี สำหรับผู้ที่ค้างชำระภาษี ประจำปี 2560
พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญร่วมบริจาคเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองและต้นพุทธรักษา เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้มีปัญหาด้านสายตา
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ ในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
ขอเชิญชวนประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
ขอเชิญร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ณ สำนักปฏิบัติธรรม ทอนพันเทพ เจริญธรรม
แจ้งระงับการใช้เสียงตามสายในเขตตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ทำเพื่อพ่อ
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี๒๕:๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พุ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี article
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
การรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
แจ้งเตือนให้ระวังเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 60
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เชื่อมความสามัคคี "มาบหว้าสามัคคีมินิโอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560"
การติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน ตำบลหนองปลาไหล ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
โรคพิษสุนัขบ้า
การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง
ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560
แจ้งวิธีเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
แจ้งเตือนประชาชนในการซื้อที่ดินแบ่งขายที่ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
การอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ 47
การเปิดจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเกตุน้อย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะทางรวม ๑๘ กิโลเมตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ article
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2559 article
ระเบียบวาระการประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี๒๕๖๐ วันพุธที่ ๘ กุมภาพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร article
ระเบียบวาระการประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดฃลบุรี article
แบบประเมินประสิทธิภาพฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) (สถ-อปท) article
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําปี๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี article
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี article
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําปี๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี article
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี article
รายงานการประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.010 น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี๒๕๕'๙ วันศุกร์'ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 0๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล article
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาล article
ประกาศเรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 article
การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประกาศแจ้งผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ขอเชิญเข้าร่วมงาน 76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติคาม
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 1 เดือน ของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพความพิการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด ขอเชิญประชาชนตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ฟรี !
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมฟังพระสวดอภิธรรมถวาย ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหนองปลาไหล
แผน article
ประกาศเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ article
ขอเชิญพบกับตลาดนัดเทพนิมิต ข้างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559
การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพคนพิการ สู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2 ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนะ แสดงมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ ของสำนักปฎิบัติธรรม ทอนพันเทพ เจริญธรรม
การยืนยันการมีชีวิตอยู่ในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลหนองปลาไหล
การจัดทำโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”
ขอความร่วมมืองดการเผาขยะในเขตที่อยู่อาศัย
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนัก
การจัดโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2559
การจัดโครงการจัดการอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปี 2559
ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร
การดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike and Green for Mom ปั่นและปลูกเพื่อแม่
ขอเชิญร่วมประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โครงการกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2559
การเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และการดูแลรักษาความสะอาดตามสุขอนามัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหลทั้งสองศูนย์
เรื่อง ปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ลงทะเบียนรับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ article
ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย