dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปลาไหล วันและเวลาราชการ

 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและผู้แทนภาคประชาชนร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน ซอยกวนอู ๒ หมู่ที่ ๑
เทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบแนวเขตและระดับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุม) หมู่ที่ ๑
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA)

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในขั้นตอนการประเมินดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการฯ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมายเลข 038-170-667 และ 038-170-668-9 อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ สู่ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP Telephony (ไอพีโฟน) จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง งดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น .. 2561-2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]