dot dot
dot
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


พัฒนาชุมชน

พัฒนาชุมชน


 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          ๓.๑ งานการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจชุมชน การทำสัญญา แจ้งให้ทำสัญญา ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตามการนำส่งเงินคืน

          ๓.๒ งานพัฒนาชุมชนตามนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเด็ก เยาวชนและประชาชน

          ๓.๔ งานจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน

          ๓.๕ งานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล

          ๓.๖ งานส่งหนังสือหน่วยงานต่างๆ การติดต่อประสานงานในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

          ๓.๗ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา