ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน

   

   
  ประกาศจากเทศบาล

  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ยกเลิกการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๕
  การสรรหา และเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  กำหนดรายละเอียดการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
  เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว
  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
  เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 article
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ระงับการส่งสัญญาณเสียงไร้สายเป็นการชั่วคราว
  คำสั่งเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
  เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยแรก ประจำปี 2564 article
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2564 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2564 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่2 2564 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก article
  รายงานการประชุมสภาเทศ่บาลตำบลหนองปลาไหล คร้ังแรก ประจำปี 2564
  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัแรก article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 article
  ขอเชิญประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 article
  เรื่อง รายงานการประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
  เรื่อง รายงานการประชุมสถาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 article
  เรื่อง รายงานการประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 article
  เรื่อง รายงานการประชุมสถาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
  เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล article
  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี article
  คำแถลงนโยบาย ของ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  การขยายกำหนดเวลาเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.1 - ภ.ด.ส.2) ปี 2564
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
  ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
  การขยายกำหนดเวลาเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
  ปรับปรุงแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
  ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  รายงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายงานกำกับติดตามเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 article
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2562 article
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 article
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563 article
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย
  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
  ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี article
  ประกาศกำหนดการประชุมประชาคม article
  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 article
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง article
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
  ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์กำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์และกำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
  เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น article
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
  การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศ สรรหา คณะกรรมการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ article
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ. 2560-2562
  เรื่อง การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รับหลักประกันคืน
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัตืงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่
  ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)