ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑.pdf

 ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑.pdf

 

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๒.pdf

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๒.pdf
ประกาศจากเทศบาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
การขยายกำหนดเวลาเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ปรับปรุงแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
รายงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายงานกำกับติดตามเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563 article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2562 article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 article
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 article
ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี article
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคม article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 article
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์กำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์และกำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศ สรรหา คณะกรรมการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ article
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ. 2560-2562
เรื่อง การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รับหลักประกันคืน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัตืงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่
ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
การกำหนดส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล article
คู่มือประชาชน article
การกำหนดกองหรือส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล article