ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ประกาศจากเทศบาล ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
การขยายกำหนดเวลาเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564
ปรับปรุงแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
รายงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563article

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ดาว์นโหลด

รายงานกำกับติดตามเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2562article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562article
1 2 » [Go to top]