ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • ประกาศจากเทศบาล 

   

     การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) รอบภาษีปี ๒๕๖๖
  ประกาศผู้ชนะการประกวดกระทง และประกวดเทพีสูงวัย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  หลักเกณฑ์การประกวดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ยกเลิกการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๕
  การสรรหา และเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  กำหนดรายละเอียดการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
  เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว

   ด้วยสถาณการณ์โควิด 19 ในหลายพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและได้มีบุคคลากรติดเชื่้อ

  เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
  เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565article
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ระงับการส่งสัญญาณเสียงไร้สายเป็นการชั่วคราว
  คำสั่งเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
  เรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยแรก ประจำปี 2564article
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การยกเลิกการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ประกาศโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
  1 2 3 4 » [Go to top]