ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • ประกาศจากเทศบาล 

   

     วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พ.ศ. ๒๕๖๕
  การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
  การใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖article
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) รอบภาษีปี ๒๕๖๖
  ประกาศผู้ชนะการประกวดกระทง และประกวดเทพีสูงวัย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  หลักเกณฑ์การประกวดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ยกเลิกการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕
  แก้ไขข้อความในประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๕
  การสรรหา และเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕
  มาตรการสร้างวินัยจราจรภาครัฐ
  กำหนดรายละเอียดการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2564article
  1 2 3 4 5 » [Go to top]