dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ประกาศจากเทศบาล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62

 ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน

 ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์กำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์และกำจัดเหาเด็กปฐมวัยด้วยสมุนไพร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมช่องปาก

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล)

เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

 เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นarticle
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่อง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศแก้ไขข้อความในประกาศ สรรหา คณะกรรมการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓article
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ. 2560-2562
เรื่อง การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 เรื่อง การสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

*****************************************

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รับหลักประกันคืน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัตืงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่

.

 

ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ

 ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ ประกาศคณะปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เรื่องให้เกษตรกรยื่นคำร้อง..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

คู่มือประชาขนarticle

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 

1 [Go to top]