dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ประกาศจากเทศบาล ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
รายงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ดาว์นโหลด

รายงานกำกับติดตามเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับความช่วยเหลือวาตภัย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังประจำเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2562article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2article
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562article
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2article
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2article
ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62

 ประกาศผู้ชนะราคาวัสดุโรงเรียน62

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีarticle
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมarticle
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1article
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562article
ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างarticle

 ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562article
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน

 ประกาศ เรื่องรับหลักประกันสัญญาคืน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
1 2 » [Go to top]