ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • การชำระภาษี

   

   

   

  ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ประกาศขยายเดือน กค65.pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) รอบภาษีปี 2565 ประกาศ (ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4) รอบภาษีปี 2565.pdf , แบบ ภ.ด.ส.3 (ประกาศ 2565 1-765).pdf , แบบ ภ.ด.ส.3 (ประกาศ 2565 766-1,582).pdf , แบบ ภ.ด.ส.3 (ประกาศ 2565 1,583-1740) .pdf , แบบ ภ.ด.ส.3 (ประกาศ 2565 1,741-3,300) .pdf , แบบ ภ.ด.ส.4 (ห้องชุด).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) รอบภาษีปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ_ด_ส_3).pdf , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลำดับที่ 1,081-1,742).pdf , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลำดับที่ 1,743-2,396).pdf , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลำดับที่ 2,397-2,939).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) รอบภาษีปี 2564 (ครั้งที่ 1) ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ_ด_ส_3) รอบภาษีปี 2564 .pdf , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ลำดับที่ 1-63).pdf , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ลำดับที่ 64-1,080).pdf , แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 .pdf

   

  ภดส.1

   

  ภดส.2

   

  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัยพ์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ

   

  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัยพ์ที่ดิน

   

  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุด "เดอะ กรีน ลิฟวิ่ง คอนโด พัทยา อาคารบี"

   

  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุด "เดอะ กรีน ลิฟวิ่ง คอนโด พัทยา อาคารเอ"

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รอบที่ 6 ประกาศ , แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบที่ 6).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รอบที่ 5 ประกาศ (รอบที่ 5).pdf  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบ 5).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รอบที่ 4 ประกาศ (รอบที่ 4).pdf  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบที่ 4).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) รอบที่ 3 ประกาศแบบบัญชีรายการห้องชุด (รอบที่ 3).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รอบที่ 2 ประกาศ (รอบที่ 2).pdf  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบที่ 2).pdf

  ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รอบที่ 1 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รอบที่ 1).pdf

  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  *********************************************

  ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายเอกสารประการการยื่นดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน,หนังสือบริคนห์สนธิ

  4. หนังสือมอบอำนาจ เอกสารผู้รับมอบอำนาจ ติดอากร (กรณีผู้อื่นมายื่นแทน)

  5. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

  6. ภาพถ่ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ขนาด รูปร่าง

  7. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

  8. แผนที่ตั้งพอสังเขป

                     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                     พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม               2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1                   มกราคม 2563 เป็นต้นไป

                     ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนมีนาคม 2563

  2. การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  3.การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมิถุนายน 2563

  4.การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563

   เอกสารประกอบการยื่นชำระภาษีมีดังนี้

  1. สำเนาโฉนดเท่าฉบับจริง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน,หนังสือบริคนห์สนธิ

  5. หนังสือมอบอำนาจ เอกสารผู้รับมอบอำนาจ ติดอากร (กรณีผู้อื่นมายื่นแทน)

  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่      งานพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล โทร.038-170668-9 ต่อ 17  เบอร์มือถือ  092-2473976 และ www.nongplalai.go.th